Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

Image

REGULAMIN ZAKUPÓW 

 

 1. STRONY TRANSAKCJI 

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.niesklep.pl zwaną dalej Nabywcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca nieograniczoną zdolność do czynności prawnych lub firma poprzez swoich uprawnionych przedstawicieli. 
Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu Internetowego www.niesklep.pl (dalej: NieSklep Używane) jest spółka IRENT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Herbu Janina 4/82, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzongo przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr pod nr KRS: 0000751026, posiadającą REGON: 381472229 oraz NIP: 5213841571, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 500 000,00 zł (dalej: IRENT). 

 

 1.   PRZEDMIOTY TRANSAKCJI 

Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji, tj.: pomiędzy IRENT, a Nabywcą za pośrednictwem NieSklep Używane są produkty wymienione w ofercie w Niesklep Używane, przedstawione chwili składania zamówienia. 

Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są używane nowe (chyba że opis produktu stanowi inaczej) ze wskazaniem dokładnego opisu stanu technicznego i wizualnego. 

 1.  

 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

Zamówienia może dokonać osoba fizyczne lub firmy zgodnie z treścią pkt I. 

Składanie zamówień w NieSklep Używane odbywa się za pośrednictwem wypełnienia formularza znajdującego się na stronie produktu. 

 1.  

 2. PROCEDURA SKŁADANIA I ŚLEDZENIA ZAMÓWIENIA 

Złożenie zamówienie NIE WYMAGA zarejestrowania się na stronie. 

 Zamówienie dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza na NieSklep Używane w następujących krokach, tj.:  

 1. Wybór kategorii, a następnie produktu, którego Nabywca jest zainteresowany zakupem poprzez kliknięcie w dany produkt, 

 1. Po kliknięciu w dany produkt kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, 

 1. Po kliknięciu przycisku „Dodaj do koszyka” wyświetla się przedmiot, cena oraz przycisk „Koszyk”, 

 1. Po kliknięciu „Koszyka” możliwe jest kontynuowanie zakupów lub przejście do realizacji zamówienia,  

 1. W przypadku chęci zakupu przedmiotu, należy kliknąć „przejdź do realizacji zamówienia” oraz wypełnić dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, dane adresowe), zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz zaakceptować niniejszy Regulamin, a następnie wybrać sposób dostawy (kurier InPost, kurier DPD, odbiór stacjonarny w miejscu wskazanym przez IRENT przy ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa) oraz wybrać sposób płatności.  

 1. Po kliknięciu przycisku „złóż zamówienie” możliwe będzie sfinalizowanie zamówienia, tj.: dokonanie płatności, wygenerowania zamówienia w systemie. W momencie złożenia zamówienia IRENT wystawi fakturę PRO FORMA, a po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym wystawi dla konsumenta paragon i na życzenie fakturę VAT, a dla przedsiębiorcy fakturę VAT. 

 

 1. ZMIANA i ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ 

Nie odebranie zamówionego towaru dostarczonego zgodnie z zamówieniem i postanowieniami regulaminu może skutkować obciążeniem zamawiającego kosztami dostawy i zwrotu towaru do nadawcy. 

Zamówienia których nie możemy zrealizować w ciągu 7 dni od daty złożenia są anulowane w dniu złożenia lub w chwili otrzymania informacji o braku możliwości zrealizowania.  

 1.  

 2.   REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

Każde zamówienie składane w NieSklep Używane zostaje potwierdzone wiadomością e-mail, po której NieSklep Używane po zaksięgowaniu wpłaty za przedmiot dokonuje wysyłki w terminie 3 dni. 

 1.  

 2.   FORMY PŁATNOŚCI 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. 

Karty płatnicze:  
* Visa  
* Visa Electron  
* Mastercard  
* MasterCard Electronic  
* Maestro 

 1.  

 2.   DOSTAWY PRZEDMIOTÓW 

Dostawy przedmiotów zamawianych w NieSklep Używane realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 2 dni roboczych. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany. 

Koszt dostawy podawany jest automatycznie przy składaniu zamówienia. W razie wystąpienia błędów technicznych na stronie zastrzegamy sobie prawo do skorygowania informacji automatycznej w formie maila z poprawną informacją o koszcie wysyłki lub w formie informacji ustnej/telefonicznej. 

 1.  

 2.   REKLAMACJE, GWARANCJA i ZWROT 

IRENT podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania NieSklep Używane, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników. 

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem NieSklep Używane może zgłaszać:mailto: kontakt@it-irent.pl  

W reklamacji należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem NieSklep Używane. 

IRENT zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie używany i zawiera wyraźny opis techniczny i wizualny oraz dokumentacje zdjęciową umożliwiającą zapoznanie się ze stanem danego przedmiotu. Na sprzęty nie jest udzielana gwarancja. 

Odstąpienie od umowy nie przysługuje nabywcy, który zakupił towar w związku ze swoją działalnością gospodarczą i jej charakterem zawodowym wynikającym z danych w szczególności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub spółkom handlowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Pozostałym  klientom, będącymi konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu z NieSklep Używane przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. 

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na: kontakt@it-irent.pl wraz z podaniem numeru rachunku bankowego do zwrotu środków przez IRENT. 

 

Termin odstąpienia od umowy 

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w sposób podany powyżej. 

 

Zwrot świadczeń 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: kontakt@it-irent.pl 

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez IRENT  świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 1.  

 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

IRENT podkreśla, iż przedmioty są używane, wobec czego mogą wystąpić drobne różnice pomiędzy fotografią, a rzeczywistym wyglądem nabywanego przedmiotu. Różnice te mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. 

 

Sprawy sporne nie załatwione polubownie rozpatrywane są przez sąd właściwy dla siedziby IRENT. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.09.2023 r.  

  

Koszyk

Koszyk jest pusty

 

Popularne wyszukiwania:

Account

Account

Nie masz konta?
Create an Account