REGULAMIN KORZYSTANIA Z NIESKLEP UŻYWANEI. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) wraz z innymi dokumentami w nim wspominanymi, określa warunki, jakim podlega korzystanie ze strony internetowej: https://niesklep.pl NieSklep Używane (dalej: NieSklep Używane).

Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zasadami przetwarzania danych osobowych dostępnych na stronie internetowej https://niesklep.pl/klauzula-informacyjna przed rozpoczęciem korzystania z NieSklep Używane.

Regulamin może ulec zmianom w dowolnym czasie, jednakże zmiany nie będą miały wpływu na korzystanie z NieSklep Używane i ewentualne Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

W razie pytań dotyczących Regulaminu lub zasad przetwarzania danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z nami poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: m.ryzop@dpag.pl

Poprzez NieSklep Używane mogą być organizowane Promocje na wybrane Przedmioty. O zasadach dotyczących Promocji decyduje WeSub S.A., podając je do wiadomości publicznej na NieSklep Używane lub za pośrednictwem podjęcia innych działań marketingowych po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.

Ogłoszenia, reklamy, oferty, cenniki i inne informacje o Przedmiotach, podane na NieSklep Używane w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

WeSub S.A. zastrzega, iż realizowanie transakcji za pośrednictwem NieSklep Używane, tj.: wybór Przedmiotów, a następnie ich zakup lub najem konsumencki lub subskrypcja procesowana za pośrednictwem modułu płatności RentPay  uzależnione jest każdorazowo od akceptacji transakcji przez WeSub S.A. W przypadku, gdy weryfikacja stosownie Użytkownika wykaże jakiekolwiek ryzyko lub nieprawidłowości, WeSub S.A. zastrzega prawo do odmowy realizacji transakcji, a w konsekwencji zawarcia Umowy stosownie z Użytkownikiem zgodnie z rozdziałem XV niniejszego Regulaminu.

II. INFORMACJE O NAS

WeSub S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000891739, posiadającą REGON: 388564561 oraz NIP: 9512516964, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000 000,00 zł.

 

III. DEFINICJE

Użytkownik - podmiot, tj.: osoba fizyczna posiadająca będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dla której zgodnie z danymi zawartymi w szczególności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Umowa z WeSub S.A. posiada charakter zawodowy i jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, tj do której nie stosuje się przepisu art. 38a ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.) lub/i spółka handlowa w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która zamierza zawrzeć Transakcje na NieSklep Używane.

Formularz – usługa elektroniczna zawierająca aktywne pola umożliwiające Użytkownikowi złożenia zapytania o Ofertę oraz złożenie Zamówienia, a także przeprocesowania realizację i zawarcie Transakcji, w szczególności poprzez dodanie wybranego Przedmiotu do Koszyka oraz określenie warunków sprzedaży lub zawarcia umowy najmu lub subskrypcji oraz sposobu dostawy i płatności.

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.)

Koszyk - wirtualne narzędzie, umożliwiające Użytkownikowi agregację i wybór Przedmiotów lub usług przed ich zamówieniem oraz przeliczenie wartości Transakcji Podczas wyboru Przedmiotów lub dostępnych usług, Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwania z niego Przedmiotów.

Oferta – wszelkie ogłoszenia, reklamy, oferty, cenniki i inne informacje o przedmiotach, podane na NieSklep Używane lub przekazane Użytkownikowi, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, które stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, natomiast nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu cywilnego.

Przedmiot– przedmiot lub przedmioty znajdujące się na NieSklep Używane, które Użytkownik może nabyć lub wynająć (najem konsumencki) lub subskrybować (subskrypcja biznesowa).

Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Przedmioty lub usługi, będące w Ofercie NieSklep Używane.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z dokumentami w nim wspomnianymi.

RentPay – moduł umożliwiający zawieranie transakcji, tj.: pozwalający na wygenerowanie oferty, zawarcie stosownych umów w przypadku chęci zawarcia najmu konsumenckiego lub subskrypcji biznesowej. 

 

Transakcja – nabycie Przedmiotu lub zawarcie umowa/umowy świadczenia usług, w szczególności dzierżawy, najmu lub subskrypcji na Przedmioty.

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika złożone za pośrednictwem Formularza, określające m.in.: rodzaj i ilość Przedmiotów, dane Użytkownika stanowiące złożenie przez Użytkownika oferty nabycia Przedmiotu lub zawarcia umowy (umowy najmu – najem konsumencki, umowy subskrypcji – subskrypcja biznesowa) za pośrednictwem RentPay będących przedmiotem zamówienia.

 

IV. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA 

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z NieSklep Używane w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym oraz zobowiązany jest do korzystania z NieSklep Używane w sposób niezakłócający jej funkcjonowania. Użytkownik  zobowiązany jest w szczególności do korzystania z NieSklep Używane w sposób zgody z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej WeSub S.A. WeSub S.A. zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym, niewprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż korzysta z NieSklep Używanew zakresie własnego użytku osobistego. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, postanowień Regulaminu, a także w przypadku postępowania przez Użytkownika w sposób utrudniający pracę i prawidłowe funkcjonowanie NieSklep Używane, WeSub S.A. ma prawo pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z NieSklep Używane lub ograniczyć dostęp do niektórych funkcjonalności NieSklep Używane.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie zdjęcia przedmiotów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na NieSklep Używane są własnością WeSub S.A. lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na NieSklep Używane w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody WeSub S.A. lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

VI. KORZYSTANIE Z NIESKLEP UŻYWANE 

Aby móc skorzystać z NieSklep Używane należy wejść na  stronę internetową https://niesklep.pl Po wejściu na NieSklep Używane, Użytkownik może wybrać Przedmiot i usługę z jakiej chce skorzystać, tj.: zakup, najem konsumencki lub subskrypcja biznesowa, a następnie w zależności od wyboru procesować zawarcie Transakcji. Użytkownik ma możliwość wyboru Przedmiotu spośród dostępnych sprzętów na NieSklep Używane kategorii, w opisie danego Przedmiotu znajduje się nazwa Przedmiotu wraz z zakresem cen oraz opisem stanu technicznego oraz wizualnego. Po najechaniu kursorem na wybrany Przedmiot, Użytkownik może wybrać przycisk „Dodaj do koszyka”. Użytkownik może wybrać jeden lub więcej Przedmiotów do Zamówienia. Po kliknięciu przycisku Koszyka wyświetla się okno, w którym znajdują się informacje o Zamówieniu, tj.: nazwa, cena, ilość. Aby dokończyć dalszy proces zamówienia, Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Koszyk”. Po kliknięciu przycisku „Koszyk” Użytkownikowi pokaże się podsumowanie z możliwością kontynuowania zakupów lub realizacji Zamówienia. Aby dokończyć procesowanie Transakcji, Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia” Następnie, Użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie Formularza z danymi osobowymi (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail), następnie o wypełnienie danych adresowych (w przypadku odbioru osobistego nie będzie to konieczne), o wybór sposobu dostawy (wysyłka kurierska InPost/DPD lub odbiór osobisty we wskazanym miejscu) oraz metody płatności. Przy wyborze metody płatności Użytkownik będzie miał możliwość wyboru:

a)  Zakupu przedmiotu i opłacenia go przez wybrane formy Autopay – opłacenie BLIK, Alior Raty lub opłacenie przez BlueMedia

b)  Subskrypcji biznesowa – zawarcie umowy subskrypcji z WeSub S.A.

c)  Najmu konsumencki – zawarcie umowy najmu z Rent Up Europe S.A.  z zastrzeżeniem, iż umowa najmu zawierana jest pod warunkiem (warunek zawieszający) sfinansowania zobowiązań wynikających z umowy najmu, w tym czynszu najmu, wiązanym kredytem konsumenckim udzielonym przez Alior Bank S.A. (dalej Umowa kredytowa) w tym znaczeniu, że dopiero zawarcie Umowy kredytowej skutkować będzie wykonaniem umowy najmu z Rent Up Europe S.A. 

W przypadku wyboru zakupu zgodnie z pkt a) powyżej, Użytkownik zostanie poproszony o dokonanie stosownej płatności, a następnie zostanie złożone Zamówienie, które będzie realizowane i dostarczone Użytkownikowi. Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej oraz regulaminu zakupów.

W przypadku wyboru subskrypcji biznesowej lub najmu konsumenckiego zgodnie z pkt b) i c) powyżej, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej oraz wyrazić zgodę na przeniesienie do modułu RentPay w celu dalszego zawarcia Transakcji wraz z przekazaniem danych osobowych uzupełnionych w Formularzu.

Po zaznaczeniu stosownych pół, w dalszej kolejności Użytkownik zostanie przeniesiony na RentPay w celu finalizacji Transakcji i zawarcia stosownych umów.. 

VII. RENTPAY

Aby dokończyć transakcje w ramach korzystania z NieSklep Używane, Użytkownik zostanie przeniesiony na RentPay, a następnie poproszony o sfinalizowanie procesu poprzez podanie danych osobowych oraz o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi przetwarzania danych osobowych, stosownymi regulaminami oraz o dobrowolne wyrażenie zgody na kontakt marketingowy w celu wygenerowania oferty. W następnym kroku Użytkownikowi zostanie przedstawiona oferta, która zostanie przesłana na adres e-mailowy Użytkownika oraz dalszy proces związany z realizacją transakcji, tj.: zawarcie umów. Szczegółowy proces związany z zawieraniem transakcji przez RentPay opisuje odrębny Regulamin Korzystania z RentPay, który jest dostępny dla Użytkownika po przeniesieniu na RentPay. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Korzystania z RentPay oraz zaakceptować odpowiednie pola checkbox w celu zrealizowania transakcji, co jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umów. 

VIII. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG 

Przedmioty i ceny oferowane na NieSklep Używane mogą ulegać zmianom.  WeSub S.A. zastrzega również możliwość wprowadzania Promocji na dane Przedmioty. 

XI. OPŁATY I PŁATNOŚCI, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Ceny dla Użytkowników biznesowych (B2B) wskazane na NieSklep Używane, stanowią kwoty netto i zostaną powiększone przez  o wartość aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT. Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Zmiany cen nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny. 

XII. GWARANCJA

Nowe i nieużywane Przedmioty objęte są gwarancją producenta, a w przypadku Przedmiotów używanych gwarancja producenta jest uzależniona od czasu używania danego Przedmiotu. Użytkownik ma możliwość każdorazowego uzyskania informacji dotyczących gwarancji. Gwarancja producenta to oświadczenie zamieszczone na dokumencie gwarancyjnym. Producent określa czas trwania gwarancji, a w przypadku, gdy Producent nie określi czasu trwania gwarancji przyjmuje się, iż czas trwania gwarancji to 2 lata od dnia zakupu Przedmiotu od Producenta lub danego dostawcy. Stosownie WeSub S.A., Rent Up Europe S.A. i IRENT Sp. z o.o. nie udzielają dodatkowej gwarancji na Przedmioty oraz nie ponoszą odpowiedzialności w zakresie udzielonej gwarancji przez Producenta.

XIII. WIRUSY, PIRACTWO, ATAKI KOMPUTEROWE

NieSklep Używane zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych przez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (m.in.: szyfrowanie SSL, hasła dostępu, programy antywirusowe). Jednakże wskazuje się, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie zagrożenie przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania zagrożeń, Użytkownik zobowiązany jest stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak przykładowo: aktualne oprogramowanie antywirusowe.

Korzystanie przez Użytkownika z NieSklep Używane w sposób niewłaściwy poprzez celowe uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich oraz wszelkich innych oprogramowań mających na celu uszkodzenie lub zniszczenie NieSklep Używane jest zabronione. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do NieSklep Używane jak i serwerów, baz danych oraz komputerów będących częścią ww. platformy, są zakazane. Użytkownik zobowiązuje się do nieprowadzenia świadomych działań mających na celu czasowe lub trwałe zatrzymanie funkcjonowania NieSklep Używane, a w szczególności do przeprowadzania prób lub ataków typu odmowa usługi (DOS) lub rozproszona odmowa usługi (DDOS).

XIV. WYMAGANIA TECHNICZNE I PLIKI COOKIES

Do korzystania z usług oraz z dostępnych formularzy na NieSklep Używane niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

i. Posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
ii. Posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej, Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;iii. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);iv. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.

NieSklep Używane podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Formularzu. NieSklep Używane zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Formularzu poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Formularza, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z Formularza, dostosowanie NieSklep Używane do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika, który korzysta z Formularza albo NieSklep Używane. Stanowi to personalizację podstron NieSklep Używane oraz badanie ruchu Użytkowników. Pliki cookies są wykorzystywane na NieSklep Używane za zgodą Użytkownika. Zgoda może być wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości NieSklep Używane. Użytkownik może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienie, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania NieSklep Używane lub Formularza. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Formularza będzie mniej wydajne, a w pewnych przypadkach nawet niemożliwe.

XV. DANE OSOBOWE

Informacje i dane osobowe podane przez Użytkownika podlegają przetwarzaniu zgodnie z zasadami ochrony danych. W sprawie zasad przetwarzania danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z nami poprzez kontakt mailowy na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych: m.ryzop@dpag.pl.

Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zasadami przetwarzania danych osobowych dostępnych na stronie internetowej https://niesklep.pl/klauzula-informacyjna przed rozpoczęciem korzystania z NieSklep Używane.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na NieSklep Używane. Regulamin jest udostępniany w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. O zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie nowej treści Regulaminu na NieSklep Używane. Z tego względu rekomendujemy, aby przed każdym korzystaniem z NieSklep Używane zapoznać się z treścią Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikające z korzystania z NieSklep Używane lub umów jak i wszelkie kwestie z nimi związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby WeSub S.A. lub stosownie Rent Up Europe S.A. lub Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji Ultima RATIO -  przy czym wybór sądu arbitrażowego albo sądu państwowego przez Powoda będzie miał dla Pozwanego charakter wiążący. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem, nieważne lub nieskuteczne nie ma wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu, zaś w miejsce postanowienia uznanego za niezgodne z prawem, nieważne lub nieskuteczne stosuje się odpowiednie postanowienie, które będzie zgodne z prawem, ważne lub skuteczne, a które będzie najbardziej zbliżone do treści postanowienia uznanego za niezgodne z prawem, nieważne lub nieskuteczne.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.12.2023 r. i obowiązuje do wszelkich działań podjętych przez Użytkownika na NieSklep Używane od tego dnia.

 

 

Koszyk

Koszyk jest pusty

 

Popularne wyszukiwania:

Account

Account

Nie masz konta?
Create an Account